Php, Ajax İle Konu Güncelleme Uygulaması Yapımı - topic update with php ajax

php ajax veri güncelleme

Slmlar Bi arkadaşımız Sorabilir.com' da veriyi ajax ile nasıl güncelleyebiliriz diye bir soru sormuş bende bunu internette araştırdım en basit yöntemi buldum sizlerle paylaşıyorum umarım işinize yarar..

öncelikle bu işlemi yaparken bootstrap ın modalını kullanacağız. çünkü veriyi güncelle dediğimizde ekranda popup olarak belirmesi gerekli

öncelikle veri tabanımız bu şekilde olucak

 • veri tabanı ismi : dersler
 • tablo ismi : konular
      konular tablası içinde
 1.  id
 2. konu_baslik
 3. konu_aciklama
CREATE TABLE `konular` (
 `id` int(11) NOT NULL,
 `konu_baslik` varchar(255) NOT NULL,
 `konu_aciklama` text NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
dersler adında veri tabanı oluşturduktan sonra yukardaki kodlar ile dersler veri tabanı içine konular adında tablo oluşturuyoruz ellede oluşturabilirsiniz verileri tek tek yazdım..

şimdi  yapacığımız işlem index.php dosyasını oluşturup aşağıdaki kodları içine yapıştırmak
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0-beta1/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-giJF6kkoqNQ00vy+HMDP7azOuL0xtbfIcaT9wjKHr8RbDVddVHyTfAAsrekwKmP1" crossorigin="anonymous">
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0-beta1/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-ygbV9kiqUc6oa4msXn9868pTtWMgiQaeYH7/t7LECLbyPA2x65Kgf80OJFdroafW" crossorigin="anonymous"></script>
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.min.js"></script>
<?php require 'setting.php';?>
   <div class="container pt-5 pb-5">    
   <table class="table"> 
    <thead>
      <th>başlık</th>
      <th>açıklama</th>
      <th>İşlemler</th>
    </thead>
    <tbody>
       <?php 
   
    $query = $db->query('SELECT * FROM konular ORDER BY id DESC',PDO::FETCH_ASSOC);

     foreach($query as $row){
   
      ?>
      <tr id="<?=$row['id']?>">
        <td data-target="baslik"><?=$row['konu_baslik']?></td>
        <td data-target="aciklama" ><?=$row['konu_aciklama']?></td>
        <td><a data-role="update" data-id="<?=$row['id']?>" href="#">Düzenle</a></td>
      </tr>
      <?php

     } 
 
       ?>

    </tbody>

   </table>
 
   </div>

<div class="modal fade" id="exampleModal" tabindex="-1" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
 <div class="modal-dialog">
  <div class="modal-content">
   <div class="modal-header">
    <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel">New message</h5>
    <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-label="Close"></button>
   </div>
   <div class="modal-body">
    <form>
     <div class="mb-3">
      <label for="recipient-name" class="col-form-label">Recipient:</label>
      <input id="baslik" type="text" class="form-control" id="recipient-name">
     </div>
     <div class="mb-3">
      <label for="message-text" class="col-form-label">Message:</label>
      <textarea id="aciklama" class="form-control" id="message-text"></textarea>
     </div>
     <input type="hidden" id="konu_id" name="">
    </form>
   </div>
   <div class="modal-footer">
     <a href="" id="save" class="btn btn-primary pull-right">Güncelle</a>
    <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-dismiss="modal">Close</button>
   </div>
  </div>
 </div>
</div>
 
yukardaki kodda bir table oluşturup içine verilerimiz çekiyoruz.. konuların idsini almak içinde idleri yazıyoruz. birde modal ekliyoruz.. şimdide bu sayfanın hemen altına (index.php) script kodlarımızı yazalım..
<script>
       
       $(function(){

    // burda duzenle linkine tıkladığımızda click işlemi yapıyoruz
  
   $(document).on('click','a[data-role=update]',function(e){
    
    // konunun idsini çekiyoruz
    var id = $(this).data('id'); 
    
    //hangi konuya aitse value değerlerini alıyoruz
  
    var baslik  = $('#'+id).children('td[data-target=baslik]').text();
    var aciklama = $('#'+id).children('td[data-target=aciklama]').text();
    
    // içindeki değerleri yeni değerler ile değişiyoruz..
    
    $('#baslik').val(baslik);
    $('#aciklama').val(aciklama);
    $('#konu_id').val(id);
    $('.modal').modal('toggle');
   
   // bu kod sayfa yenilemeyi engelliyor
   e.preventDefault();

   });
 
   $('#save').click(function(e){

    // burda kayıt ederken value değerlerini alıyoruz..    
   
   var id    = $('#konu_id').val();  
   var baslik  = $('#baslik').val();
   var aciklama = $('#aciklama').val();
    
    // ajax ile değerleri gönderiyoruz..
  
    $.ajax({
  
     url  : 'ajax.php',
     method : 'post',
     data  : {baslik : baslik, aciklama : aciklama, id : 
         id},
     success: function(e){

         // işlemi başarılıysa list ekranında değerlerin değişmiş hali gözükmesi aşağıdaki kodları yazıyoruz idsi eşit olan değeri düzenleme işlemi yapıyoruz..

         $('#'+id).children('td[data-target=baslik]').text(baslik);
         $('#'+id).children('td[data-target=aciklama]').text(aciklama);
         $('.modal').modal('toggle');

     }

    });
  // burda da aynı şekilde sayfa yenilenmeyi engelledik
e.preventDefault();
   
   });


       });

  </script>
  evet script kodlarımızıda yazdık gerekli açıklamalar kod aralarında anlatılmıştır.. şimdide ajax.php dosyasını oluşturuyoruz veriler bu dosyada güncellenicek burasıda zaten basit bildiğiniz php ile veritabanında güncelleme işlemi..
<?php 
 
 require 'setting.php';
  
  if($_POST){

       $id = $_POST['id']; 
   $baslik = $_POST['baslik'];
   $aciklama = $_POST['aciklama'];

   $query = $db->prepare('update konular set 
 
     konu_baslik = :baslik,
     konu_aciklama = :aciklama where id = :id

       ');

   $ok = $query->execute([
     'baslik' => $baslik,
     'aciklama' => $aciklama,
     'id' => $id
   ]); 

   if($ok){
       echo 'güncelleme başarılı';
   }else {
  
    echo 'güncelleme hatası';

   }  
}

?>
hepsi bukadar bunları yazdığınızda güncelleme işlemi yapılacaktır. kodların tamamının indirme linkinide aşağıdan indirebilirsiniz 

  kodları indir.

Bizi youtube kanalımızdan da takip edebilirsiniz : Kolay Video Dersleri

Yorumlar

Popular

Smf Forum Kurulumu En Guncel Surumu

Honeygain Sitesinden ilk Paramı Çektim (İnternetten Para Kazanma) Detaylar İçerde